هویج دست چین 1 کیلوگرمی کاشان

تعداد به طور تقریبی بین 12تا15عدد می باشد.
تولیدکننده: Rocofruit
3,000 تومان
2,500 تومان